تبلیغات
sampadgeography - هدفهای توسعه هزاره و نقش سازمان ملل متحد
sampadgeography

رهبران جهان در اجلاس هزاره ملل متحد در سپتامبر ٢٠٠٠ در مورد مجموعه ای از هدفهای قابل نیل در

زمانی محدود و مشخص و هدفهایی برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری، بیسوادی، نابودی محیط زیست و

تبعیض علیه زنان توافق کردند. این هدفها که در مرکز برنامه کار جهانی قرار داده شدند، اینک "هدفهای توسعه

هزاره" نامیده می شوند. "اعلامیه اجلاس هزاره" نیز طیفی گسترده از تعهدات را در زمینه حقوق بشر، حکومت

مطلوب و مردم سالاری ترسیم و مشخص کرد

در "کنفرانس بین المللی تامین سرمایه برای توسعه در مو ن تری م کز یک که در اوا یل سال ٢٠٠٢

٢ تشکیل شد، رهبرانی از کشورهای توسعه یافته و در خال توسعه شروغ به هماهنگ کردن این تعهدات با منابع

و عمل نمودند که این نشان دهنده معامله ای جهانی بود که در آن انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی بی وقفه در

کشورهای در حال توسعه با حمایت مستقیم جهان توسعه یافته که به شکل کمک، تجارت، بخشش بدهی ها

وسرمایه گذاری خواهد بود، هماهنگ خواهد شد.

هدفهای توسعه هزاره چارچوبی برای کل نظام ملل متحد فراهم می سازد تا بطور منسجم با یکدیگر در جهت

هدفی مشترک فعالیت کنند "گروه توسعه ملل متحد" به تضمین این امر که هدفهای توسعه هزاره در مرکز این

تلاشها باقی بماند، کمک خواهد کرد. سازمان ملل متخد در این زمینه در تقریبا" همه کشورهای در خال توسعه

در شرایطی منحصربفرد برای حمایت از ایجاد تغییر، برقراری ارتباط این کشورها با منابع و دانش، و کمک به

تلاشها در زمنیه هماهنگی گسترده تر در سطح کشور قرار دارد.

جهان در حال پیشرفت در جهت نیل به هدفهای توسعه هزاره است. اما این پیشرفت نابرابر و بسیار آهسته است.

اکثریتی عظیم از کشورها فقط در صورتی به هدفهای توسعه هزاره دست خواهد یافت که از پشتیبانی اساسی

حمایت، تخصص و منابع مالی از خارج برخوردار شوند. چالش ها برای جامعه جهانی، در دنیای توسعه یافته

و در حال توسعه، عبارت از بسیج حمایت مالی واراده سیاسی، متعهد کردن دوباره دولت ها، جهت دادن مجدد

اولویت ها و خط مشی های توسعه، ظرفیت سازی و کمک خواستن از شرکا در جامعه مدنی و بخش خصوصی

است.

کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد از مارک ملون براون مدیر برنامه توسعه ملل متحد خواسته است به

عنوان رئیس گروه توسعه ملل متحد، عملیات و فعالیتهای نظارتی مربوط به اجرای هدف های توسعه هزاره را

در سطح کشوری هماهنگ کند. این امر به مفهوم کار کردن در پنج بعد اساسی است:

مساعدت عملی در حمایت از اولویت های کشوری: سازمان ملل متحد با توجه به اولویت های تعیین شده به

وسیله هر کشور، در حال کمک به تلفیق هدفهای توسعه هزاره در همه جنبه های کار خود در سطح کشور است.

تیم های کشوری و کارکنان سازمان ملل به منظور طراحی خط مشی ها و برنامه ها، ایجاد ظرفیت و آزمایش

نوآوریها، از نزدیک با مجموعه ای پیوسته در حال گسترش از شرکا که با توصیه ها و همکاری عملی مشغول

حمایت از کشورهای در حال توسعه هستند، در شرایطی که این کشورها مسیرهای خاص خود را برای رسیدن

به هدفهای توسعه هزاره مشخص می کنند، همکاری می نمایند.

نظارت در سطح کشور: کارگزاریهای ملل متحد، کمیته همکاری توسعه سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و

در موارد بسیاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به منظور پشتیبانی از گزارشهای هدفهای توسعه هزاره

برای هر کشور در حال توسعه مشغول فعالیت هستند. این گزارشها، که در موارد روزافزونی محصول همکاری

بین دولت یک کشور، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. جایی که کشورها در مسیر رسیدن به این هدفها

قرار دارند، هرجا که تلاشهای مبرم لازم است، و چگونگی به مصرف رسیدن پول را مشخص می کنند. ٩

گزارش مبربوط به هدفهای توسعه هزاره در طول سال ٢٠٠٢ تکمیل شده و قرار بود حدود ۴٠ گزارش تا پایان

سال ٢٠٠٢ آماده شود و تقریبا" همه کشورهای در حال توسعه در نظر دارند نخستین گزارش خود را در این

زمینه تا پایان سال ٢٠٠۴ تهیه کرده و ارائه دهند.

نظارت جهانی: این گزارشها که در سطح کشوری است گزارشهای جهانی دبیرکلسازمان ملل متحد را درباره

اجرای اعلامیه هزاره، که نخستین مورد از آنها در اکتبر ٢٠٠٢ به مجمع عمومی ارائه شد، تکمیل کردند. بخشی

از این گزارشهای جهانی درباره هدفهای توسعه هزاره و آمار خلاصه شده برای همه هدفهای توسعه هزاره است

که در سطح جهانی یا منطقه ای گردآوری شده است. اداره امور اجتماعی و اقتصادی ملل متحد با استفاده از

اطلاعات کل خانواده کارگزاریها، صندوقها، برنامه ها و کمیسیونهای منطقه ای سازمان ملل متحد و با سود

بردن از اطلاعات بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و

توسعه، تجزیه و تحلیل های اطلاعاتی را هماهنگ و شالوده های اطلاعاتی جامعی را درباره آمارها در سطح

جهانی نگهداری می کند.

رهبری تحقیقات: پروژه تحقیقات هزاره ملل متحد که با بسیج شبکه های محققان از کشورهای در حال توسعه و

توسعه یافته و همکاری با کارشناسان داخل نظام ملل متحد، تحقیقات و ایده های تازه تولید و ارائه خواهد کرد،

اینک در حال تشکیل است. این تلاش جهانی به ریاست پروفسو رجفری ساچ مشاور ویژه دبیر کل در امور

هدفهای توسعه هزاره به تعیین هر چه در زمینه خط مشی افزایش ظرفیت تامین مالی و سرمایه گذاری مورد

لزوم برای این که کشورها بتوانند به تمامی هدفهای توسعه هزاره دست یابند کمک خواهد کرد.

حمایت: نظام ملل متحد و شرکای بین المللی و جامعه مدنی آن در نظر دارند دست به اجرای مجموعه ای از

فعالیت ها در زمینه افزایش آگاهی درباره هدفهای هزاره در داخل کشورها بر مبنای استراتژیها و نیازهای ملی

این کشورها بزنند هدف اصلی این فعالیت ها در کشورهای توسعه یافته بسیج افکار عمومی به عنوان وسیله ای

برای افزایش کمک به توسعه، تجارت، بخشش بدهی ها، حمایت فناوری و سایر پشتیبانیهای لازم برای دستیابی

به هدفهای توسعه هزاره خواهد بود. هدف در کشورهای در حال توسعه ایجاد ائتلافها برای اقدام و کمک به

دولتها برای تعیین اولویت ها، از جمله در بودجه های خود و استفاده مؤثرتر از منابع است.
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389 توسط sampadgeographer