تبلیغات
sampadgeography - ادامه ی نوشته قبلی(اهداف توسعه هزاره)
sampadgeography

اهداف توسعه هزاره

آرمانها و اهداف زیر براساس بیانیه هزاره سازمان ملل متحد تدوین شده و مجمع عمومی سازمان ملل آن را به

عنوان دستورالعمل و نقشه مسیر اجرایی کردن بیانیه، توسعه و گسترش داده است. برنامه عمران ملل متحد با

دیگر دپارتمانهای سازمان ملل، صندوقها، برنامه ها، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه

همکاریهای اقتصادی برای مشخص کردن بیش از ۴٠ شاخص کمی این اهداف همکاری های گسترده ای انجام

داده است.

آرمانها و اهداف شاخص ها

آرمان ١- ریشه کن کردن فقر شدید و گرسنگی

هدف ١ - به نصف رساندن نسبت مردمی که دارای در

آمد کمتر از ١ دلار در روز هستند در سال ٢٠١۵

نسبت به سال ١٩٩٠

(PPP- ١- نسبت جمعیت با درآمد زیر یک دلار در روز

Valus)

عمق فقر) x ٢- ضریب شکاف فقر (میران شیوع

٣- سهم یک پنجم فقیرترین افراد در مصرف ملی

هدف ٢- به نصف رساندن نسبت مردمی که از

گرسنگی رنج می برند در سال ٢٠١۵ نسبت به سال

١٩٩٠

۴- نسبت کودکان با کمبود وزن (زیر پنج سال)

۵- نسبت افرادی که زیر سطح حداقل انرژی غذایی مورد

نیاز زندگی می کنند

آرمان ٢- دستیابی به آموزش ابتدایی عمومی

هدف ٣ – تضمین این نکته که کودکان در هر کجا،

پسر و دختر به طور یکسان تا سال ٢٠١۵ دوره

آموزشی ابتدایی عمومی را بگذرانند

۶- ضریب خالص ثبت نام در آموزش ابتدایی

٧- نسبت افرادی که وارد دوره ابتدایی می شوند به افرادی

که فارغ التحصیل می شوند

٨- نرخ سود در بین جمعیت ١۵ الی ٢۴ سال

آرمان ٣- ترویج و تبلیغ برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان

هدف ۴- ریشه کن کردن نابرابری جنسیتی تا سال

٢٠١۵ ترجیحا" در آموزش مقدماتی و ثانوی و در

درجه دوم در تمام سطوح

٩- نسبت دختران به پسران در آموزش مقدماتی، ثانوی و

عالی

١۵ سال نسبت به مردان - ١٠ - ضریب باسوادی زنان ٢۴

١١ - سهم استغال با دستمزد زنان در بخش غیرکشاورزی

١٢ - نسبت کرسیهای در اختیار زنان در مجلس ملی

آرمان ۴- کاهش مرگ و میر کودکان

هدف ۵- کاهش دوسومی مرگ و میر کودکان زیر پنج

سال در سال ٢٠١۵ نسبت به سال ١٩٩٠

١٣ - نرخ مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال

١۴ - نرخ مرگ و میر کودکان

١۵ - نسبت کودکان زیر یک سال که در برابر بیماری

سرخک واکسینه شده اند

آرمان ۵- بهبود وضعیت بهداشت مادران

هدف ۶- کاهش سه چهارمی مرگ و میر مادران در

سال ٢٠١۵ نسبت به سال ١٩٩٠

١۶ - نرخ مرگ و میر مادران

١٧ - نسبت کودکان متولد شده به وسیله پرسنل بیمارستانی

دارای مهارت

ارمان ۶- مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماریها

هدف ٧- متوقف کردن روند رو به رشد شیوع بیماری

ایدز تا سال ٢٠١۵ و معکوس کردن روند آن

هدف ٨- متوقف کردن روند بیماری مالاریا و سایر

بیماریهای مهم تا سال ٢٠١۵ و معکوس کردن روند آن

١۵ ساله - در بین زنان باردار ٢۴ HIV ١٨ - میزان شیوع

١٩ - میران استفاده از وسایل ضدبارداری

٢٠ - تعداد کودکانی که به خاطر بیماری ایدز یتیم شده اند

٢١ - ضریب شیوع و مرگ ناشی از بیماری مالاریا

٢٢ - نسبت افرادی که در مناطق دارای خطر مالاریا زندگی

می کنند و از روشهای مؤثر پیشگیری از این بیماری

استفاده می کنند

٢٣ - میزان شیوع و مرگ و میر ناشی از بیماری سل

٢۴ - نسبت افرادی دارای سل که شناسایی شده و از طریق

درمان شده اند. DOTS

Directly Observed Treatment Short Course

آرمان ٧- تضمین پایداری محیط زیست

هدف ٩- هماهنگ کردن و گنجاندن اصول اساسی

توسعه پایدار در برنامه ها و سیاستهای کشورها و

معکوس کردن روند تخریب منابع و محیط زیست

٢۵ - نسبتی از زمین که از جنگل پوشیده شده است

٢۶ - مناطقی از زمین که برای حفظ تنوع گونه های زیستی

محافظت شده است

٢٧ - تولید ناخالص داخلی درازای هر واحد انرژی مصرف

شده

٢٨ - میزان تولید دی اکسید کربن (به صورت سرانه)

{بعلاوه دو نمودار آلودگی فضا و جو در دنیا: شکاف لایه

ازن و افزایش دمای جهان{

هدف ١٠ - به نصف رساندن جمعیت فاقد امکانات

دسترسی به آب آشامیدنی سالم تا سال ٢٠١۵

٢٩ - نسبت جمعیت با امکانات دسترسی به منابع آب سالم

هدف ١١ - دستیابی به بهبود و پیشرفت معنادار در

زندگی حداقل ١٠٠ میلیون نفر از ساکنان محلات زاغه

نشین تا سال ٢٠٢٠

٣٠ - نسبت جمعیت با امکانات دسترسی به بهداشت مناسب

٣١ - نسبتی از جمعیت که به استخدام مطمئن و همراه با

تامین در آمده اند

آرمان ٨- ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه و پیشرفت

هدف ١٢ - توسعه بیشر سیستم مالی و تجاری باز،

قانونمند، قابل پیش بینی و بدون تبعیض شامل تعهد

نسبت به حکمرانی خردورزانه، توسعه و کاهش فقر

هم به صورت ملی و هم به صورت بین المللی

بعضی از شاخصهایی که در زیر آمده است به صور

،(LDC) جداگانه برای پایش کشورهای کمتر توسعه یافته

کشورهای آفریقا، کشورهای بدون دسترسی به ابهای آزاد و

دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک می باشد

(ODA) مساعدتهای رسمی بین المللی برای توسعه

خالص برحسب درصد از درآمد ناخالط ملی ODA -٣٢

هدف آن ٧ } (DCA) اهداکنندگان کمیته همیاری توسعه

دهم درصد در کل و ١۵ صدم درصد برای کشورهای کمتر

توسعه یافته}

به خدمات اجتماعی پایه (آموزش پایه، ODA ٣٣ - نسبت

مراقبتهای بهداشتی عمومی، آب آشامیدنی و تغذیه مناسب)

که جمع شده است ODA ٣۴ - نسبتی از

هدف ١٣ - بیان نیازهای ویژه کشورهای کمتر توسعه

یافته

اختصاص داده شده برای محیط ODA ٣۵ - نسبتی از

ویست در دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک

برای بخش حمل و نقل در کشورهای ODA ٣۶ - نسبتی از

مخصور در خشکی

میزان دسترسی به بازار

٣٧ - نسبتی از صادرات (برحسب ارزش به استثنای

تسلیحات) که بدون عوارض و گمرکات اجازه خروج دارد

٣٨ - متوسط تعرفه و سهمیه بر تولیدات کشاورزی، نساجی

و پوشاک

٣٩ - میزان یارانه های پرداختی به کالاهای کشاورزی

OECD صادراتی و داخلی در کشورهای

آماده شده برای کمک به ظرفیت سازی ODA ۴٠ - نسبت

در بخش تجارت

هدف ١۴ - بیان نیازهای ویژه کشورهای محصور در

خشکی و دولتهای در حال توسعه جزایر کوچک

معقول کردن بدهیها

دو جانبه رسمی که بخشوده HIPC ۴١ - نسبتی از بدهی

شده است

۴٢ - خدمات بدهی برحسب درصدی از صادرات کالاها و

خدمات

که برای کاهش بدهی ارائه شده است ODA ۴٣ - نسبتی از

هدف ١۵ – درگیر شدن به طور جامع با مساله بدهی

کشورهای در حال توسعه از طریق اقدامات ملی و بین

۴۴ - تعداد کشورهایی که به تصمیمات و نکات مورد نظر

دستیابی پیدا کرده اند HIPC

المللی به منظور معقول کردن بدهی ها در بلند مدت

هدف ١۶ - همکاری با کشورهای در حال توسعه،

توسعه دادن و اجرای استراتژیهایی برای مناسب کردن

و ایجاد کارهای تولیدی برای جوانان

۴۵ - نرخ بیکاری در جمعیت ١۵ الی ٢۴ سال

هدف ١٧ - همکاری با کمپانیهای داروسازی و تدارک

امکانات دسترسی به مواد دارویی ضروری در

کشورهای در حال توسعه

۴۶ - نسبتی از جمعیت که به مواد دارویی ضروری و

اساسی به صورت پایدار و مداوم دسترسی دارند

هدف ١٨ - همکاری با بخش خصوصی به منظور قابل

دسترس ساختن منافع فناوریهای جدید به ویژه فناوری

اطلاعات و ارتباطات

۴٧ - تعداد خط تلفن برای هر ١٠٠٠ نفر

۴٨ - تعداد کامپیوترهای شخصی در هر ١٠٠٠ نفر

ODA = Official Development Assistance

DAC = Development Assistance Committee

HIPC= International Conference on High Performance Computing

LDC = Least Developed Countries
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389 توسط sampadgeographer