تبلیغات
sampadgeography - نقش زنان جهان در مسیر توسعه کشورها
sampadgeography

یکی از نمونه های همکاری و اتحاد زنان جنبش چیپکو در هندوستان است که با گروه کوچکی از زنان آغاز شد که با همکاری یکدیگر از قطع درختان ناحیه محل زندگی شان جلوگیری کردند وبا مقاومت جدی مخالفان رو به رو شدند ولی بعدها قوانین و اصولی که به وسیله این گروه ارائه شد هزاران طرفدار ملی خود جوش برای محافظت از جنگلها پیدا کردزنان در سراسر جهان نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای را در اداره امور خانواده و جامعه دارند و برای تسریع روند تغییر و تحقق هدفهای توسعه پایدار، می توانندمسوولیت بسیار جدی ومهمی را برعهده گیرند.به عنوان مثال در بسیاری از نواحی کشورهای در حال توسعه و رشد زنان به اداره امور کشاورزی، آب، جنگل داری و منابع انرژی می پردازند

زنان چه به عنوان یک مادر و چه در زندگی اجتماعی به خاطر ویژگیهای روحی و عاطفی بخصوص خشونت گریزی خود می توانند بصورت یک حامی و نگهبان جامعه و در نتیجه حافظ توسعه پایدار نقشی ارزنده ایفاء کنند.
زنان اول باید به تاثیر و اهمیت و ارزشی که دارند آگاه شوند و بعد بکوشند برای به عهده گرفتن مدیریت؛ مصرف جوامع را عملا"خود اداره کنند. اگر زنان بتواند در موقع لزوم به تغییر در شیوه زندگی و در الگوی مصرف فعلی مجاب شوند؛ به عنوان اساسی ترین عامل ایجاد تغییر در نهاد خانواده، محیط کار و جامعه پیشقدم خواهند شد.
زنان می توانند هنجارهای رفتاری مشخص و تعیین کننده ای را در زمینه های مختلف بپذیرند و آنها را اجرا کنند و ترویج دهند.
اما زنان برای نگهداری و انجام فعالیتها و نقشهایی که عهده دار آنها هستند به یک محیط سالم نیازمندند. زنان همیشه اولین کسانی بودند که بار مسوولیت را به دوش گرفته و فعالیتهای مربوط به خود را افزایش می دهند.
یکی از نمونه های همکاری و اتحاد زنان جنبش چیپکو در هندوستان است که با گروه کوچکی از زنان آغاز شد که با همکاری یکدیگر از قطع درختان ناحیه محل زندگی شان جلوگیری کردند وبا مقاومت جدی مخالفان رو به رو شدند ولی بعدها قوانین و اصولی که به وسیله این گروه ارائه شد هزاران طرفدار ملی خود جوش برای محافظت از جنگلها پیدا کرد.
درک زنان بعنوان زیر ساخت اجتماعی برای تشکیل اجتماعات و حضور گسترده آنان در جهت دهی توسط اجتماع، بستری هماهنگ را برای استواری منابع جامعه براساس واقعیت های دست یافتنی فراهم کرده است.
هنگامی که جامعه با هدایت مجموعه نیروهای پرتوان خود گام های فراگیر توسعه را طی می کند، زنان ضمن سازماندهی نیمی از جمعیت قادر هستند توان بالقوه نیمه دیگر را به کار اندازند و آنها را نیز برای مسیر توسعه کشور حمایت کنند.
همیشه نقش دو گانه زنان درخانواده و اجتماع این فرصت را چشمگیرتر ساخته است. زن با بهره مندی از خصایل، استعدادها وروح لطیف انسان گرایی در پی ایجاد آرامش برای هر دو محیط است. پس توسعه کشورهای در حال رشد برای زنان نقشی دو سویه بهمراه دارد و در این میان نقش زنان در اجتماع کنونی پررنگتر و استعدادهایشان بارورتر می شود.
بی گمان نقش زنان در مشارکت مفهومی فراتر از حضور دارد چرا که نسلها در دامان آنان پرورش می یابند. زنان علیرغم نقش محوری که در تمامی عرصه های سازندگی دارند در کلیه جواعم اعم از کشورهای پیشرفته صنعتی در حال توسعه و یا توسعه نیافته در بین فقرا فقیرترین قشر جامعه شناسایی و معرفی شده اند.
باید در این میان توجه داشت که بررسی مسایل زنان به معنی جداسازی و تفکیک امور زنان از مردان نیست بلکه شناسایی موانع محرومیت جامعه از مشارکت فعالانه آنهاست.

www.rangarangroup.com گرفته شده از
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 11 آذر 1389 توسط sampadgeographer